រៀនខ្មែរ

រៀនខ្មែរ // learning khmer // apprendre le khmer

06 November 2005

សុំបុត្រ

A few weeks ago, I wrote my first letter in Khmer, to thank someone from my step-family in Cambodia who bought and sent me a shirt from there. My (non-)fluency being what it is, the letter didn't mean anything to a native speaker (I guess it was what one call "pidgin" in English), but I asked a Khmer speaker to correct me. So here are extracts of the letter, but don't get fooled by the correctness of these complicated sentences ;).

ជូនចំពោះ បង... ជាទីនឹកលើក!
ខ្ងុំសុំអរគុណចំពោះអាវកត្រង់ដែសបងទាំងពីរ បានកាត់ផ្លើរទៅខ្ងុំ។ តម្រូវនឹងទម្រង់ត្រូវស្អាតណាសឥតខ្ចោះ។
ប្អូនទាំងពីរមានការនឹក នឹងមានអំណរគុណ ដល់បងទាំងពីរ ដែលបានទទួល ដ៏រាក់ទាក់ ប្អូនទាំងពីរនាឆ្នាំ ទៅដែលប្អូនទាំងពីរមកលេងនៅភ្នំពេញ។ បងទាំងពីរមានចិត្តសន្តានល្អ ដ៏ប្រពែល្អណាស់។
ប្អូនទាងពីរសុំសរសើរដល់ … ដែលបានប្រឡងជាប់ នឹងផ្លើរនូវការនឹកលើកដល់ស្រី…។
ខ្ងុំមានការសប្បាយក្នុងចិត្ត ដែលនឹងត្រូវបន្តការរៀនភាសាខ្មែរនាឆ្នាំទី៣។ តែដើម្បីសរសេរសំបុត្រនេះ ខ្ងុំសុំឲឪពុកជួយកែតម្រូវ។

ប្អូនទាំងពីរសុំអរគុណច្រើន នឹងជួបគ្នាគ្រោយទៀត!
Emmanuel

1 Comments:

Blogger Wanna said...

There're still many mistakes, both grammartical rule and spelling. The letter seems to be directly translated from French style without adding more Khmer familiar words. A native speaker would realise right away that it's a letter composed by a foreigner. Nevertheless, it's really nice for a beginning non-native speaker like you. I really admire your hard work. Keep up the good work.

Wanna

19/11/05 17:35  
.

Post a Comment

<< Home

7