រៀនខ្មែរ

រៀនខ្មែរ // learning khmer // apprendre le khmer

14 August 2005

អាទិត្យមុន

អាទិត្យមុនខ្ញុំទៅពេលវ៉ាកង។

3 Comments:

Blogger Wanna said...

Une autre example:
"កាល​ពី​អាទិត្យ​មុន​ខ្ញុំ​វ៉ាកង" ou "ខ្ញុំ​វ៉ាកង​កាល​ពី​អាទិត្យ​មុន"
>> ​J'étais en vacance, la semaine dernière".
វ៉ាកង=​វិស្សមកាល(វិ-សាក់-ម៉ាក់-កាល)= vacance.

វណ្ណា

16/8/05 17:11  
Blogger Emmanuel said...

Merci beaucoup !
Jusqu'à maintenant, j'ai appris à dire les phrases simples comme :
បូណាទៅទិញផ្លែស្វាយមួយនៅផ្សារ (Bona va au marché acheter une mangue)
Mais je fais des fautes dans les phrases plus compliquées comme celle-ci.

16/8/05 19:07  
Blogger Wanna said...

Emmanuel,
J'ai creé un groupe avec Google, Khoogle. Tout le monde parlent de la traduction du Khmer dans Google. Tu pourrais visiter là et apprendre ton Khmer ;-)
Khoogle >> http://groups.google.com/group/khoogle/

27/8/05 03:39  
.

Post a Comment

<< Home

7