រៀនខ្មែរ

រៀនខ្មែរ // learning khmer // apprendre le khmer

23 July 2005

Seen on a shop in Chinatown

ហាងមាស (shop + gold => jewelry)
មាសពេជ្រ (gold + diamond => jewels)

0 Comments:

.

Post a Comment

<< Home

7