រៀនខ្មែរ

រៀនខ្មែរ // learning khmer // apprendre le khmer

21 July 2005

ពីរឆ្នាំ

ខ្ងុំរៀននិយាយនិងរៀនសរសេរខ្មែរពីរឆ្នាំហើយ។

4 Comments:

វណ្ណា said...

សួស្តី​ Emmanuel,

អ្នក​សរសេរអក្សរ​ខ្មែរបាន​ល្អ​ណាស់! តែ​ខ្ញុំ​សូម​កែពាក្យ​មួយ​ "នីយាយ" សូម​កែ​មក​ជា​ "និយាយ"​ វិញ។

វណ្ណា

6/8/05 15:31  
Emmanuel said...

អរគុណច្រើនវណ្ណា! ខ្ញុំយល់ការច្រឡំខ្ញុំ។

J'ai compris l'erreur que tu me signales. Je l'ai corrigée. Merci !

14/8/05 10:55  
វណ្ណា said...

Emmanuel, ta phrase Khmère "ខ្ញុំយល់ការច្រឡំខ្ញុំ" ne semble pas correct/familier. Tu pourrais simplement dire "ខ្ញុំ​ពិត​ជា​ច្រឡំ​មែន", ça veut dire "je me suis trompé".

*Hmm...mon fançais est, peut-être, plus fêble que ton Khmer ;-)

16/8/05 17:00  
Emmanuel said...

Je voulais dire "j'ai compris mes erreurs", mais ce n'est probablement pas la bonne manière de le dire.

Et sois rassuré, ton français est excellent ! (on dit juste "faible")

16/8/05 18:55  
.

Post a Comment

<< Home

7